Zespół

Janusz Żukowski
– Dyrektor B+R

Specjalista z zakresu chemii analitycznej. Od 1989r.  doktor nauk chemicznych.

Już w czasie studiów doktoranckich opracował metody nabijania kolumn analitycznych i mikro do HPLC, a także metodę generowania chiralnych faz stacjonarnych za pomocą pochodnych cyklodekstryn. Obronił pracę doktorską pod tytułem „ Chromatograficzny rozdział enancjomerów wybranych leków za pomocą cyklodekstryn” w roku 1989 w IChF PAN Warszawa.  W latach 1991-1993 pracował głównie nad nowymi metodami rozdziału enancjomerów i biologicznie aktywnych związków w pracowni prof. Dana Armstronga na Uniwersytecie Missouri Rolla, Stany Zjednoczone.  Efektem tej pracy było opracowanie i użycie po raz pierwszy systemu HPLC pod nazwą systemu polarnej organicznej fazy ruchomej  (Polar Organic Mobile Phase, POMP, później zwanej HILIC). System ten jest obecnie często stosowany w HPLC nie tylko do rozdziałów chiralnych ale też rozdziałów związków polarnych.

W latach  1993-2008 pracował w SmithKline Beecham, a potem GlaxoSmithKline w Wielkiej Brytanii. Opracował i zwalidował wiele metod HPLC, które były używane w różnych departamentach firmy. Metody te były publikowane w wewnętrznych dokumentach i czasopismach naukowych, a jedna z nich jest zawarta w US Pharmacopeia w części poświęconej paroxetynie.

W latach 2009-2013 pracował w firmie ToxiMet w Wielkiej Brytanii opracowując nowe metody oznaczania śladowych ilości mykotoksyn w żywności.

W latach 2013-2015 Janusz pracował w US Synthetic, Orem, Utah, Stany Zjednoczone w oddziale Diamond Analytics. Głównym zadaniem było opracowywanie metod HPLC używając różnego rodzaju kolumn nowej generacji, których synteza wykorzystywała nano-diamenty.

Janusz jest laureatem kilku nagród między innymi Prezesa PAN i kierownictwa firm SmithKline Beecham i GlaxoSmithKline. Metodologia opracowana przez niego była użyta w pracach nad ochroną patentową Augmentinu szeroko stosowanego antybiotyku. Wyniki tych prac były wspomniane w The New York Times (August 23, 2002).

Janusz jest autorem i współautorem ponad pięćdziesięciu prac naukowych i przeglądów opublikowanych w takich czasopismach jak: Analytical Chemistry, Journal of Chromatography, Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis i Chirality.

Aleksandra Wojciechowska
– Specjalista Chemik

Specjalista z zakresu technologii i analizy żywności. Od 2019 doktor nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

Praca doktorska nt. „Zastosowanie β-galaktozydazy z Kluyveromyces lactis do otrzymywania pochodnych hydroksykwasów o potencjalnych właściwościach bioaktywnych” została przygotowana na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.  

Interesuje się metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi. W 2014 roku odbyła staż w laboratorium mikrobiologicznym na uczelni The Hong Kong PolyU, zaś w 2016 brała udział w projekcie badawczym dotyczącym symulacji trawienia w obecności dodatków do żywności w Instytucie Technologii Technion (Izrael). Ponadto zdobyła wyróżnienie w konkursie Student-Wynalazca w edycji 2014/2015 jako współautor patentu (synteza związku zapachowego).  

Aleksandra współpracuje z firmą LumiSep od listopada 2018.

Joanna Zimna
– Technik Chemik

Specjalista z zakresu towaroznawstwa żywności i zarządzania łańcuchem dostaw. W
2017 roku ukończyła studia inżynierskie w Kolegium Towaroznawstwa Politechniki
Łódzkiej, a w 2019 roku studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas studiów odbywała praktyki m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi. Dwukrotnie zdobyła nagrodę Studenta Roku Kolegium Towaroznawstwa przyznawaną przez Rektora Politechniki Łódzkiej.

Poprzednio pracowała jako laborantka w pracowni chemicznej akredytowanego
laboratorium zajmującego się badaniem żywności, gdzie przeprowadzała oznaczenia wartości odżywczej w wybranych grupach produktów spożywczych oraz badała parametry wód basenowych i pitnych.

Joanna współpracuje z firmą LumiSep od listopada 2018.

Monika Śniadowska
Asystent Biura Zarządu

Specjalista w dziedzinie mikrobiologii technicznej.

W 2018 roku uzyskała tytuł magistra w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie.

Monika współpracuje z firmą LumiSep od września 2019 roku.

Anna Gernand
– Prezes Zarządu

Specjalista z zakresu badań żywności i mikrobiologii. Od 2015 doktor biotechnologii.

Praca doktorska nt. „Rola preparatów dezynfekcyjnych w tworzeniu biofilmów na polimerowych powierzchniach urządzeń produkcyjnych” opracowana została na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. W czasie prowadzenia badań do pracy doktorskiej współpracowała z firmami specjalizującymi się w produkcji spożywczej w zakresie mikrobiologicznych zakażeń żywności.

W roku 2014 odbyła staż na Uniwersytecie Wiedeńskim w Instytucie Limnologii gdzie brała udział w opracowaniu prototypu układu pomiarowego do badania biofilmów bakteryjnych w stanie ciągłego przepływu wody.

Anna współpracuje z firmą LumiSep od grudnia 2015 roku.

Andrzej Bylina
– Założyciel

Specjalista z zakresu chemii fizycznej. Od 1967r. doktor nauk chemicznych.

Praca doktorska pt. “Fotochemiczna izomeryzacja cis-trans pochodnych etylenu wzbudzonych selektywnie do stanu tripletowego” opracowana została w IChF PAN Warszawa. Następnie półroczny staż w Instytucie Fizyki Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, pomiary widm absorbancji związków organicznych w fazie gazowej.

W latach 1970-75 był szefem zespołu badawczego MON-PAN. Praca dotyczyła wykrywania substancji toksycznych w powietrzu.W latach 1975-86 kierował zespołem zajmującym się wytwarzaniem chromatografów cieczowych.

W latach 1986-1996 pracując w Biurze Konstrukcyjnym HTL uczestniczył w bieżących pracach dotyczących aparatury, opracował chromatograf preparatywny na zamówienie WZF Polfa oraz analizator równowagi kwasowo-zasadowej krwi Hemogas 301.

W latach 1996-2003 w TZF Polfa w Zakładzie Badawczo Rozwojowym Insuliny uczestniczył w pomiarach HPLC insuliny (wieprzowej) oraz w wytwarzaniu wzorców lokalnych dla Kontroli Jakości m.in. wzorce erytromycyny (EMC): A, B, C, E, F, N-demetylo-EMC A, anhydro-EMC A(P), enoloeter EMC A, enoloeter pseudo-EMC A.